វគ្គទី១

ទុក្ខសោកពេចន្ទ្រនា

តំណែងតាក់តែងវេលា                អោយដួងចន្ទ្រា                   និងព្រះសុរិយថ្លាថ្លៃ               ។

ផ្តើមមកបំភ្លឺផែនដី                        អោយមានរស្មី                    ថ្លាថ្លៃកុំបីអាក់ខាន                 ។

រីចន្ទ្រឆ្ងល់ពន់ប្រមាណ                 ធ្វើម្តេចនឹងបាន                   បំពេញច្បាប់ភារកិច្ចការ        ។

បើខ្លួនអង្គអញអាត្មា                     រស់នៅឥតការ                    អសារសូន្យសុងរស្មី              ។

តើច្បាប់មកចាប់លកលៃ              អោយខ្លួនកែខៃ                   ម្តេចក្តីទើបសមបវរ               ។

លោកយាយម៉ឺនម្ចាស់លំហ          ចែងច្បាប់អោយល្អ             ឬចង់សាងទោសប្រល័យ    ។

គិតហួសមិនអស់សង្ស័យ             ចន្ទ្រចរវាសវៃ                     ទៅជួបជាក់ជាបន្ទាល់           ។

ចន្ទ្រសុំប្រណមចូលគាល់             ចង់ជួបដោយផ្ទាល់             នឹងម្ចាស់ដែនអាកាសា          ។

ត្បិតបានលឺពាក្យគេថា                 ពឹងអ្នកនេះណា                  ជួយផ្តល់ពន្លឺរស្មី                    ។

អោយដល់ពិភពលោកិយ             នៅនារាត្រី                          តាមច្បាប់ដែលបានកំណត់   ។Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: