វប្បធម៌ អរិយធម៌

ឯកសារដែលដកស្រង់ចេញមកគ្រាន់ជាជំនួយងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរក​សំរាប់បងប្អូនមិត្តអ្នកអាន ឬជាការរក្សាទុកនូវឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនមួយសំរាប់ការសិក្សា ជំនួសឲ្យ​ការដាក់សៀវភៅតាមខ្លួន។ ឯកសារទាំងនេះត្រូវបានយកមកពីបណ្តាសារពត៌មាន វេបសាយ ឬអត្ថបទមេរៀននានាដែលទាក់ទង ហើយរាល់ការដកស្រង់ចេញមកនោះនឹងត្រូវបានដាក់ឈ្មោះ ឬបញ្ជាក់ពីប្រភពឯកសារយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាមួយគ្នាផងដែរ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: